Wesprzyj Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć!

Wesprzyj Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć!

166%
5 000
z potrzebnych 3 000 zł = 166% celu
44 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 12.04.2018. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje (3)
 • Wspierający (40)
 • Społeczność

Opis projektu

 • Kim jesteśmy i co robimy?

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. 

Naszą misją jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce. 

Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi. 

Wierzymy, że prawa człowieka mają charakter powszechny, ale osoby w szczególnie trudnej sytuacji często potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły je zrealizować. Nasz zespół składa się głównie z prawników, ponieważ wierzymy, że dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest gwarantem realizacji praw człowieka. 

Przez 15 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej niemal 15 000 osób!

Oprócz świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej, prowadzimy także regularne monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmujemy interwencje prawne i działalność rzeczniczą, realizujemy projekty badawcze i edukacyjne oraz podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi. 

Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, w szczególności z Biurem Krajowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym nieprzerwanie od 2003 r., z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Fundacją La Strada oraz z Europejską Siecią na Rzecz Bezpaństwowców (ENS). 


 • Z czego jesteśmy dumni?

Wyobraźcie sobie niemal 15 tysięcy ludzkich historii, historii ludzi, którzy dzięki uzyskanej od CPPHN pomocy uwierzyli, że godność i prawa człowieka to nie tylko piękne, puste słowa, ale coś, co przysługuje każdemu z nas, niezależnie od tego kim się jest i skąd pochodzi. Z tego, ilu osobom udało nam się pomóc jesteśmy dumni najbardziej!

Ponadto, nasze stowarzyszenie jest Laureatem 8 edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003), za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom i innym cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony przed prześladowaniem i naruszeniem fundamentalnych praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw wspierających integrację, pokojowe współistnienie oraz zmniejszanie konfliktów międzykulturowych. 

Prezes Centrum, Katarzyna Przybysławska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.


 • Cel kampanii 

Decyzja polskich władz o bezterminowym wstrzymaniu środków z Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI), stanowiących dotychczas podstawowe źródło finansowania naszej działalności, spowodowała zapaść finansową organizacji. Zmuszeni byliśmy ograniczyć skalę zadań, zmniejszyć zespół i wynajmowaną przestrzeń biurową, a także częściowo przeformułować działania. 

W obliczu najpoważniejszego kryzysu w 15-letniej historii organizacji, rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania działalności Centrum. Dlatego też rozpoczęliśmy niniejszą kampanię, której celem jest zebranie środków (w wysokości 3 000,00 zł), które pozwolą nam dofinansować utrzymanie biura CPPHN w tym roku, tj. częściowo pokryją koszty czynszu i rachunków. 

Mocno wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję! Każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego bardzo prosimy o chociaż symboliczne wsparcie. 

Prosimy, wesprzyjcie naszą kampanię i pomóżcie nam nadal pomagać!


 • Nagrody

W podziękowaniu przygotowaliśmy symboliczne nagrody, które przekażemy osobom wspierającym naszą kampanię! • Dziękujemy za każdy gest wsparcia!


[WERSJA ANGIELSKA]

 • Who are we and what do we do?

The Halina Nieć Legal Aid Center (HNLAC) is a non-profit non-governmental organisation established in 2002 in Cracow. Our mission is to help people who have been socially marginalised and whose rights and freedom have been violated, to disseminate and propagate respect towards others and the rule of law and also counteract discrimination, shape civil society and popularise legal culture in Poland.

We work for the benefit of protecting human rights, mainly providing free legal aid for people who are in danger of social exclusion and discrimination, focusing especially on refugees, asylum seekers,  stateless people and foreigners who have been victims of human trafficking. We believe that human rights are common in nature, but that people who are in a particularly bad situation need extra support in order to gain them. Our team consists mainly of lawyers because we believe that access to free legal aid guarantees the implementation of human rights.

During our 15 year activity we have helped nearly 15 000 people!

Apart from providing free legal aid we also carry out regular monitoring of human rights observance, carry out legal interventions, advocacy, execute research and educational projects, and take action to prevent the human trafficking, including child trafficking.

We cooperate usually with many partners, particularly with the United Nations High Commissioner for Refugees (Representative Office in Poland), of which we have been an executive partner since 2003. We also cooperate with the Office for Foreigners, the La Strada Foundation and the European Network on Statelessness (ENS). • What are we proud of?

Imagine nearly 15 000 people who, thanks to the help of HNLAC, now believe that dignity and human rights are not just beautiful, empty words, but are values to which every person is entitled to, regardless of their upbringing. We are extremely proud of the amount of people we have managed to help!

Furthermore, our association is a laureate of the 8th edition of the Sergio Vieira de Mello Polish Award. (Sergio Vieira de Mello was the United Nations High Commissioner for Human Rights in 2002-2003). This award was given to us because of the free legal aid we have given to refugees and other foreigners looking for security against persecution and against violation of fundamental human rights. We also received the  Sergio Vieira de Mello award for carrying out integration and peaceful coexistence campaigns and for reducing intercultural conflicts.

The President of the organisation, Katarzyna Przybysławska has been honoured by former-President Bronisław Komorowski with the Golden Cross of Merit for her outstanding services in building a civic society and for her professional social work, undertaken for the benefit of the country.

 


 • The aim of our campaign

The decision of the Polish authorities to indefinitely suspend the funding of The Asylum, Migration and Integration Fund (which was our main source of funds), has created a financial collapse of the organisation. We have been forced to limit the scale of our activities, reduce the amount of members in our team and our rented-out work space. What is more, we have been forced to reformulate our operations.

In the face of the biggest crisis in the 15 years of our activity we have started an intensive search for alternative sources of funding for our organisation. This is the reason why we have started this campaign, which goal is to collect funds (to the sum of 3 000,00 PLN), that will help to subsidize HNLAC  this year, i.e. they will  partially cover the cost of rent and bills.

We firmly believe that, with your help, we will achieve our goal, thanks to which we will be able to continue our mission! Every payment, even the smallest, is very important to us. This is why we ask for at least your symbolic support.

Please support our campaign and help us continue to help!

 


 • Awards

In gratitude, we have prepared symbolic prizes that we will give to the people who have supported our campaign!

 


 • Thank you for every gesture of support!


O autorze / Zespół

Za kampanię odpowiada Zespół Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć - skontaktuj się z nami mailowo (biuro@pomocprawna.org), bądź telefonicznie (numer tel. 12 633 72 23). Biuro CPPHN czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Zespół Centrum liczy obecnie 5 osób: 2 prawników, prawnika nadzorującego, osobę odpowiedzialną za komunikację oraz asystenta ds. technicznych i administracyjnych. Zespół CPPHN wspierany jest przez grupę wielojęzycznych wolontariuszy, przeszkolonych w zakresie pracy z cudzoziemcami i uchodźcami, którzy zapewniają wsparcie tłumaczeniowe oraz pełnią funkcje asystentów cudzoziemca.


www.pomocprawna.org

Facebook

Twitter

YouTube

 


[WERSJA ANGIELSKA]

About the author/team

The Halina Nieć Legal Aid Center Team is responsible for carrying out the campaign – contact us by e-mail biuro@pomocprawna.org or by phone (tel. no +48  12 633 72 23). The HNLAC office is open Monday to Friday from 10 a.m. till  3 p.m.

The Center's Team currently consists of 5 members: 2 lawyers, a surveillance lawyer, a person responsible for communication and a technical and administration assistant. The HNLAC Team is supported by a group of multilingual volunteers, who are trained to work with foreigners and refugees and who provide translation support and function as foreigners' assistants.

www.pomocprawna.org

Facebook

Twitter

YouTube

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Pomóż

1 zł lub więcej
44 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!