POMÓŻMY PLEMIENIU TOBELO DALAM!

POMÓŻMY PLEMIENIU TOBELO DALAM!

0%
40
z potrzebnych 20 000 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 11.09.2018. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Opis projektu

POMÓŻMY PLEMIENIU TOBELO DALAM! 

Zbiór środków na ekspedycję badawczą, niezbędną dla znalezienia właściwego podejścia w stworzeniu programu rozwoju zrównoważonego i pomocy ludziom z plemienia Tobelo Dalam


Wszyscy dobrze wiemy że droga do piekła wybrukowana jest dobrymi intencjami, są liczne przykłady tego, jak próby pomocy rdzennej ludności z zewnątrz mieli dla nich tragiczne następstwa. 

Podczas gdy życie w izolacji już nie jest możliwe dla ludzi Tobelo Dalam, rozumienie ich obyczajów i zapotrzebowań ma zasadnicze znaczenie przed rozpoczęciem jakichkolwiek programów pomocy.

Dzieci Tobelo Dalam ze społeczności Bakim


Story

Będąc częścią niegdyś sławnych i niezwykle ważnych historycznie Wysp Korzennych, dzisiejsza Indonezyjska prowincja Północne Maluki ponownie stała się dla reszty świata “terra incognita”. Skąpa informacja i nieliczne badania naukowe w tym regionie, w połączeniu z brakiem stosownych strategii, hamują rozwój. Niezrównoważone sposoby użytkowania ziemi (przeważnie górnictwo i deforestacja pod uprawy rolne) niszczą unikatowe środowisko.

Najbardziej narażeni są małe społeczności łowiecko-zbierackie rdzennego plemienia Tobelo Dalam, które żyją w zgodzie z naturą w dziewiczych lasach Halmahery, największej wyspy Północnego Maluku. Ze względu na różnice kulturowe, kiepską komunikację oraz ograniczoną wiedzę o funkcjonowaniu świata współczesnego, tradycyjny układ życia ludzi Tobelo Dalam jest zagrożony. To oznacza utratę zgromadzonej przez stulecia ich wiedzy. Ponadto, społeczności Tobelo Dalam położone zbyt blisko siedlisk współczesnych, nie potrafią dostosować się do nowych warunków. Razem ze zniszczonym lasem zmniejszają się ich tradycyjne terytoria, natomiast one nie mają dokąd iść. Taka sytuacja rodzi napięcie i konflikty, powodując rosnącą marginalizację, nędze, niedożywienie oraz inne problemy zdrowotne i społeczne: uzależnienia od tytoniu i alkoholu (w tym wśród dzieci),  wysoki współczynnik umieralności okołoporodowej matek i niemowląt, bardzo niski poziom piśmienności, i wiele innych.

Świeżo odleśniony teren w okolicach społeczności Tayawi

Mimo wszystko, Halmahera, z jej bogatą różnorodnością biologiczną i wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, jest jednym z ostatnich rajów na Ziemi. Wyspa ma wielki potencjał do przyciągnięcia uwagi jak milośników przyrody, tak i naukowców. Ludzi z plemienia Tobelo Dalam posiadają unikalną i bezcenny zasób wiedzy na temat swojego lasu i jego bogactwa: wykorzystania roślin, zachowań zwierząt, różnych naturalnach siedlisk, i t.d.

Mycie ciężarówki w rzece, która jest źródłem pitnej wody miejscowej społeczności Tobelo Dalam

CO PLANUJEMY ZROBIĆ

Indonezyjsko-Polsko-Białoruska ekipa ekspertów, analityków, studentów i naukowców z różnych dziedzin (antropologia, biologia, edukacja, społeczeństwo obywatelskie, rozwój zrównowarzony), wspólnie z przedstawicielami Parku Narodowego Aketajawe-Lolobata i miejscowych organizacji pozarządowych, przeprowadzi doglębne badania na tereniu Parku Narodowego Aketajawe-Lolobata, eksplorując potencjał miejscowości dla rozwoju eko-turystyki i innych zrównoważonych i sprawiedliwych praktyk biznesowych, i nawiązując kontakty z różnymi grupami ludzi z plemienia Tobelo Dalam.

Zaplanowana ekspedycja ma na celu badanie różnych społeczności plemienia Tobelo Dalam: ich tradycyjną wiedzę i styl życia, światopodląd i problemy. Jednocześnie, chcemy odnaleźć i oznaczyć miejsca, które mogli by zainteresować naukowców i eko-turystów.

Na podstawie analizy zebranych danych polowych będą stworzone efektywne strategii pomocy dla Tobelo Dalam i programy zrównoważonego rozwoju regionu. Wprowadzanie edukacji nieformalnej, polączone z rozwijaniem eko-turystyki i innych zrównoważonych i sprawiedliwych praktyk biznesowych pozwoli zapewnić pozytywne zmiany rozwojowe, a jednocześnie chronić unikalne i wrażliwe środowisko naturalne archipelagu Północnego Maluku.

Jednym z najważniejszych celów ekspedycji jest znalezienie najskuteczniejszych rozwiązań dla integracji, edukacji, współpracy i ochrony kulturowej zagrożonych społeczności Tobelo Dalam.

My szczerze wierzymy że pozytywnych zmian można osiągnąć wyłącznie przez stosowanie podejścia opierającego się na prawach człowieka, wzmacnianie pozycji ludzi, pomagając im nabrać sie większej odporności wobec nadchodzących wyzwań. Ekspedycja jest także początkiem dwuletniego projektu piłotażowego skierowanego na strategiczny zrównoważony rozwój regionu. 

Tobelo Dalam ze społeczności Bakim.

NA CO POTRZEBUJEMY PIENIĘDZY

Potrzebujemy zakupić zaopatrzenie dla dwutygodniowej wyprawy dla dziesieciu-dwunastu uczestników, brakujący sprzęt dla badań, leki i pomóc humanitarną dla  ludzi Tobelo Dalam. Musimy również zapłacić za usługi miejscowych przewodników, tłumaczy i porterów, oraz pokryć wydatki na pierwsze spotkanie dyskusyjne poświęcone stworzeniu strategii po promocji regionu i rozwoju ekoturystyki.

Uprzejmie prosimy wszystkich nieobojętnych, kto chce uczynić świat odrobinę lepszym, przekazać tą wiadomość dalej i wesprzeć naszą działalność.

Cała informacja na temat zaplanowanej ekspedycji, jej wynikach (również sprawozdanie finansowe), oraz przyszłego planu działania bedzie dostępna na naszej stronie facebookowej. Relacje z miejsca wydarzeń w postaci zdjęć i krótkich wideo można zobaczyć na Instagramie Hobata Halmahera. Również chętnie odpowiemy na wszystkie wasze pytania, jesteśmy otwarci na wasze komentarze i krytykę.

WEŹCIE UDZIAŁ W NASZYCH PROGRAMACH I POMÓŻCIE URATOWAĆ LUDZI TOBELO DALAM, ICH DZIEDZICTWO KULTUROWE, I UNIKALNE ŚRODOWISKO NATURALNE HALMAHERY!


[WERSJA ANGIELSKA]

HELP TOBELO DALAM TRIBE!

Fundraising for the research expedition essential for finding a relevant approach to designing programs for regional sustainable development and help the Tobelo Dalam people

We all know that the road to hell is paved with good intentions, and there are many examples when attempts to help indigenous people have led to disastrous consequences for them. Living in isolation is no longer an option for the Tobelo Dalam. It is vital to understand their culture and needs before starting any assistance programmes.

Story

Once a part of the very famous and historically important Spice Islands, the North Maluku province of Indonesia is now a Terra Incognita again for the rest of the world. The insufficient information about the area, scarce research combined with the lack of appropriate working strategies, are hampering development. Unsustainable land use practices (mostly mining and deforestation for farming) damage the unique environment.

RECENTLY DEFORESTED AREA NEAR TAYAWI

The most vulnerable are indigenous hunting and gathering tribe Tobelo Dalam which live in harmony with nature in the forests of Halmahera, the biggest island of North Maluku.

Due to the enormous cultural differences, poor communication with the outside world and lack of understanding the workings of the modern world, the knowledge of Tobelo Dalam people and their traditional lifestyle are threatened with degradation. Tobelo Dalam communities which live too close to modern settlements are failing to adapt to the changes. Their home forests are being destroyed, and their traditional territories reduced, while they have nowhere else to go. This creates unnecessary tensions and conflicts in some areas, leading to increased marginalisation, poverty, malnutrition and other related health and social problems (tobacco and alcohol addiction, including in children, high infant and maternal mortality rates, low literacy rates, and many other). 

Halmahera, with its rich biodiversity and natural beauty, is still one of the last paradises on Earth. It has a huge potential for attracting interest of nature lovers and scientists alike. The Tobelo Dalam people have unique knowledge of their forest and its riches, unfamiliar to the outside world. Their insight about the use of different plants, animal behaviour, and different habitats is, therefore, invaluable.

TRACK BEING WASHED IN THE RIVER - SOURCE OF DRINKING WATER OF TOBELO DALAM

WHAT NEEDS TO BE DONE

We are currently planning an expedition to map the territory of Halmahera’s Aketajawe-Lolobata National Park to study different Tobelo Dalam communities to document their traditional knowledge and lifestyle, worldview and problems, and define points of interest for scientific research and ecotourism, in order to gather more field data essential for creating working strategies to help the Tobelo Dalam and sustainable development of the North Maluku region in general. 

By organising informal education, developing ecotourism and other sustainable and fair trade businesses, we will help bringing positive change for all local people, and help protecting the unique and fragile natural environment. It will also help developing the best approaches for interaction, integration, education, cooperation and cultural protection of the vulnerable Tobelo Dalam communities.

We truly believe that the only way for positive change is empowering people, helping them to become resilient in face of the encroaching challenges.

This expedition is a start of a two-year pilot project aimed at strategic sustainable development of North Maluku. 

TOBELO DALAM COMMUNITY FROM BAKIM

WHO WE ARE

The Indonesian-Polish-Belarusian team, consisting of specialists, analysts and scholars from different areas of expertise (medicine, anthropology, biology, education, civil society, sustainability), representatives of the Aketajawe Lolobata National Park and local NGOs, will conduct an in-depth study of the Aketajawe and Lolobata parts of the forest and its inhabitants, exploring the area’s potential for ecotourism and other sustainable businesses, and connecting with different Tobelo Dalam communities.

We are kindly asking all people who wish to contribute to making our world a little bit better to spread the word and support our activities.

All the information about the expedition, its outcome (including the financial report) and our future plans and actions will be available on our Hobata Halmahera FB page, photo and video reports from the expedition - on our Instagram. We will also be happy to answer all your questions, and we are open to your comments and crtiticism.

WE INVITE EVERYONE INTERESTED TO GET INVOLVED IN OUR PROGRAMMES AND HELP SAVING THE TOBELO DALAM PEOPLE, THEIR CULTURE, AND UNIQUE NATURE OF HALMAHERA!


O autorze / Zespół

AMEYNDA IKHFINNA DH (Indonezja) - aktywistka badająca i promująca kulturę rdzennych mieszkańców, artystka w procesie napisania książki o stylu życia i wiedzy ludzi z plemienia Tobelo Dalam, miejscowy koordynator, inicjator ekspedycji

ALEXANDRA GODINA (Polska) - ekspert i konsultant w zakresie planowania strategicznego, zarządzania projektami, analizy danych, rozwoju zrównoważonego, działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Pomysłodawca projektu strategii rozwoju zrównoważonego

KRYSTSINA SVERCHKOVA (Białoruś) - studentka biologii (specjalizacja - gady), godowca wężów

SYAIFUL MAJID (Indonezja) - antropolog, Uniwersitet Khairun w Ternate

Strażnicy leśne z Parku Narodowego Aketajawe-Lolobata.

Miejscowi przewodniki i tłumacze.

Przedstawiciele organizacji:

HIMAKOVA (Indonezja) - Związek Studentów Ochrony Zasobów Leśnych i Ekoturystyki

AMAN (Indonezja) - Alians Rdzennej Ludności, organizacja broniąca prawa rdzennych społeczności

LEMARI MALUT (Indonezja) - organizacja pozarządowa pomagająca społecznościom Tobelo Dalam w miejscowości Tayawi 

I inne. Dokładny skład uczestników oraz zdjęcie całej ekipy znajdziecie Państwo później na naszych stronach 

[WERSJA ANGIELSKA]

AMEYNDA IKHFINNA DH (Indonesia) - activist researching and promoting indeginous cultures, artist in a process of writing a book on Tobelo Dalam wisdom and waz of life, local coordinator, expedition initiator 

ALEXANDRA GODINA (Poland) - expert and consultant in the fields of strategic planning, project management, data analysis, sustainable development, work of the civil society organisations and media. Originator of the strategic sustainable development project idea

KRYSTSINA SVERCHKOVA (Belarus) - biology student specialising in reptiles, snake breeder

SYAIFUL MAJID (Indonesia) - anthropologist, University of Khairun in Ternate

Forest rangers from the Aketajawe-Lolobata National Park

Local guides and interpreters

Representatives of the following organisations:

HIMAKOVA (Indonesia) - Student Association for Forest Resources Conservation and Ecotourism

AMAN (Indonesia) - The Alliance of Indigenous People, an organisation defending the rights of indigenous communities

LEMARI MALUT (Indonesia) - local NGO helping Tobelo Dalam communities from Tayawi area 

And others. The exact list of expedition participants will be posted on our social media a bit later.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
0

hkm789

31.07.2018

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
1 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!