Nowy dach nad Oazą

Nowy dach nad Oazą

5%
2 260
z potrzebnych 42 500 zł = 5% celu
15 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 25.08.2019. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj (2)
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (15)
 • Społeczność

Opis projektu

Zbieramy pieniądze na remont dachu w dwóch budynkach.

Celem jest zebranie 42 500 zł, które zasilą fundusz na remont dachów (800 m2) w dwóch budynkach mieszkalnych, które znajdują się na terenie naszego Stowarzyszenia w Nowym Radzicu (30 km od Lublina).

Jesteśmy Stowarzyszeniem Ewangelizacyjnym KOINONIA JAN CHRZCICIEL powstałym jako owoc długoletniej współpracy katolików w dziele nowej ewangelizacji, działalności edukacyjnej i charytatywnej. Mamy na celu promocję kultury i wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach:

 • kulturowym,
 • społecznym,
 • ekumenicznym,
 • duchowym,
 • relacjach międzyosobowych, międzywspólnotowych i międzynarodowych.

W naszej siedzibie w Nowym Radzicu organizujemy wiele spotkań o charakterze rekolekcji, kursów ewangelizacyjnych, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących. Przez wiele osób miejsce to jest pięknie nazywane “Oazą”.

Członkami Stowarzyszenia są siostry i bracia konsekrowani oraz księża, żyjący według rad ewangelicznych, mieszkający na terenie siedziby Stowarzyszenia w dwóch oddzielnych budynkach.

Budynki te potrzebują odnowienia i dostosowania do naszych potrzeb. Szczególnie pilna jest wymiana azbestowych dachów, które są również w wielu miejscach poważnie uszkodzone.

W związku z programem usuwania azbestu, staraliśmy się o pozyskanie środków w instytucjach państwowych, w tym w gminie, jak i w Urzędzie Wojewódzkim. Niestety w istniejących projektach nie przysługuje żadna forma dofinansowania  Stowarzyszeniom takim, jak nasze.

JAK MOŻESZ NAM POMÓC?

 • Wesprzyj nas finansowo – Każda, nawet najmniejsza wpłata zbliża nas do celu. Dla nas to ogromne wsparcie!
 • Powiedz o nas innym – Możesz nam pomóc promując tę kampanię. Na pewno wśród Twoich bliskich i znajomych jest ktoś, kto zainteresuje się praktyczną pomocą w chrześcijańskich dziełach, które realizujemy. Razem możemy więcej!

Ogromnie dziękujemy za okazane serce i pomoc!

[WERSJA ANGIELSKA]

We are collecting money for roof renovations in two buildings.

The aim is to collect PLN 42,500, which will contribute to the roof repair fund (800 m2) in two residential buildings located in our community in Nowy Radzice (30 km from Lublin).

We are the KOINONIA JAN CHRZCICIEL Evangelization community created as a fruit of many years of Catholics' cooperation in the work of a new evangelizational, educational and charitable activity. We aim to promote Christian culture and faith in all its aspects:

✔️cultural,
✔️community,
✔️ecumenical,
✔️spiritual,
Interpersonal, intercommunity and international relations.

In our headquarters in Nowy Radzice, we organize many retreats, evangelization courses, classes for children and young people and those in need. For many people this place is beautifully called "Oasis".

The members of the Association are consecrated sisters and brothers and priests, living according to the evangelical counsels, living in the premises of the community in two separate buildings.

These buildings need renewing and adapting to thier needs. The exchange of asbestos roofs is particularly urgent, which are also seriously damaged in many places.

In connection with the asbestos removal program, we are trying to raise funds in state institutions, including the municipality, as well as in the smallcountys . Unfortunately, existing projects do not have any form of funding for associations like ours.

HOW YOU CAN HELP US:

➡️ Support us financially - Each, even the smallest payment brings us closer to the goal. For us, it's a huge support!
➡️ Tell others about us - You can help us by promoting this campaign. Certainly among your relatives and friends there is someone who is interested in practical help in the Christian works that we implement. Together we can do more!
Thank you for your kind and loving act and help!

O autorze / Zespół

Jesteśmy Stowarzyszeniem Ewangelizacyjnym KOINONIA JAN CHRZCICIEL powstałym jako owoc długoletniej współpracy katolików w dziele nowej ewangelizacji, działalności edukacyjnej i charytatywnej. Mamy na celu promocję kultury i wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach:

 • kulturowym,
 • społecznym,
 • ekumenicznym,
 • duchowym,
 • relacjach międzyosobowych, międzywspólnotowych i międzynarodowych.

W naszej siedzibie w Nowym Radzicu organizujemy wiele spotkań o charakterze rekolekcji, kursów ewangelizacyjnych, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebującychPrzez wiele osób miejsce to jest pięknie nazywane “Oazą”.Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Pomóż

1 zł lub więcej
15 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!