Regulamin

 

 

§ 1

Wstęp

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wspieram.to.

2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

d) ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883d) ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883.

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin serwisu wspieram.to;

b) Usługodawca – Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71–741) przy ul. Cyfrowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000423546, posiadająca nr NIP: 852-259-78-86, REGON: 321232199;

c) Serwis – społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wspieram.to, służący wspieraniu kreatywnych projektów w różnych dziedzinach życia, stanowiący własność Usługodawcy;

d) Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;

e) Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Serwisu opracowany przez siebie Projekt;

f) Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny Projekt w zamian za pozyskanie Nagród;

g) Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Projektodawcę celem pozyskania środków finansowych na ich realizację;

h) Nagrody – świadczenia wzajemne oferowane Wspierającym przez Projektodawców w związku z udzieleniem przez Wspierających wsparcia Projektów;

i) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

j) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin;

k) Konto – indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;

l) Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy;

m) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu;

n) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika;

o) Płatność – dokonanie wsparcia finansowego przez Wspierającego w zamian za otrzymanie Nagrody;

p) Saldo – stan środków finansowych Wspierającego, które może on wykorzystać celem wsparcia Projektów;

q) Akcja Specjalna [nazwa akcji] – oferowana przez Usługodawcę w ramach Serwisu forma pozyskiwania przez Projektodawców wsparcia finansowego Projektów regulowana w sposób częściowo odmienny od postanowień Regulaminu;

r) Regulamin Specjalny [nazwa akcji] – regulamin określający zasady Akcji Specjalnej o wskazanej nazwie.

s) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, informującego o wydarzeniach, promowanych na stronach Portalu lub związanych z działalnością Administratora.

 

§ 2

Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dla korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 

§ 3

Rejestracja

 

1. Aby założyć Konto Użytkownik:

a) wypełnia Formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem elektronicznym www.wspieram.to lub

b) rejestruje się za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”.

1. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.

2. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail.

1. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.

2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami.

4. Rejestracja jest formą umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

5. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być przesłane pocztą elektroniczną. Jeżeli Usługodawca zbiera w ramach Serwisu wsparcie dla przynajmniej jednego Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed końcem okresu wypowiedzenia, Umowa wygasa:

a) z dniem rozliczenia się przez Strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich Użytkownikowi zgodnie z § 5 ust. 6 lit. a albo

b) z dniem zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Projektu zgłoszonego przez Użytkownika, jeżeli kwota, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. d nie została zebrana.

 

Rejestracja wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera.

 

 

 

§ 4

Zgłoszenie Projektu

 

1. Celem działalności Serwisu jest umożliwienie Projektodawcom prowadzenia kampanii na finansowanie ich Projektów.

2. Aby zgłaszać do realizacji Projekty, Użytkownik zobowiązany jest dokonać pełnej aktywacji Konta. W tym celu, Użytkownik wypełnia na stronie internetowej Serwisu specjalny formularz elektroniczny, a następnie odbiera wysłany przez Usługodawcę na jego adres korespondencyjny list z kodem aktywacyjnym i wpisuje go w odpowiednim miejscu na stronie Serwisu.

3. Po dokonaniu pełnej aktywacji Konta Użytkownik może zgłaszać Projekty.

4. Aby zgłosić Projekt, Użytkownik klika ikonę „Rozpocznij własny projekt”.

5. Projektodawca zobowiązany jest:

a) podać tytuł,

b) podać opis Projektu,

c) określić cel projektu,

d) określić kwotę, jaka jest potrzebna do jego realizacji,

e) wskazać czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu,

f) wybrać kategorię Projektu,

g) załączyć video informacyjne.

1. Minimalna kwota, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. d) powyżej, wynosi 500 (pięćset) złotych. Zebrana kwota – pod warunkiem zebrania co najmniej kwoty określonej w ust. 5 lit. d) – zostaje pomniejszona o prowizję należną Usługodawcy w wysokości 8,5% zebranej kwoty oraz prowizję przedsiębiorstwa pośredniczącego w przekazywaniu Płatności.

2. Projektodawca może załączyć do projektu fotografie oraz filmy ilustrujące zgłaszany przez niego Projekt inne niż video informacyjne, o którym mowa w ust. 5 lit. g).

3. Projektodawca zobowiązany jest wskazać Nagrody będące świadczeniem wzajemnym, jakie otrzymują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Projektu w minimalnej określonej kwocie. .

4. Projektodawca zobowiązany jest także podać przybliżony termin dostarczenia Nagrody, wynoszący nie więcej niż 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych. Termin dostawy Nagrody liczony jest od dnia zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Projektu pod warunkiem zebrania co najmniej kwoty deklarowanej określonej w ust. 5 lit. d). Za dostarczenie oraz terminowość dostarczenia Nagród odpowiada wyłącznie Projektodawca.

5. Po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczących Projektu, Projektodawca zgłasza projekt do akceptacji Usługodawcy.

6. Usługodawca odmawia akceptacji Projektu, jeżeli:

a) zawiera treści pornograficzne,

b) zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,

c) realizacja Projektu wiąże się z produkcją lub jako Nagrody Projektodawca oferuje: kosmetyki, narkotyki, środki odurzające, tytoń, środki medyczne, leki, suplementy diety, broń palną, noże, zwierzęta, gadżety oraz materiały o treści pornograficznej oraz inne, jeżeli Usługodawca uzna, że ich realizacja lub obrót mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, być sprzeczne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,

d) celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności gospodarczej,

e) celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem,

f) z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Projektu nie odpowiada idei działalności Serwisu.

1. Usługodawca udziela akceptacji lub odmowy akceptacji Projektu i informuje o tym fakcie Projektodawcę drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia Projektu do akceptacji.

2. Projektodawcy przysługuje prawo odwołania się od negatywnej decyzji w przedmiocie odmowy akceptacji Projektu, w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.

3. Kampania mająca na celu finansowe wsparcie projektu rozpoczyna się z chwilą dokonania akceptacji przez Usługodawcę, chyba, że Projektodawca wyznaczył inny termin początku kampanii.

4. Kampania trwa przez okres wskazany przez Projektodawcę podczas zgłaszania Projektu. Nie jest możliwe przedłużenie terminu kampanii.

5. Stan zgromadzonych środków finansowych na realizację Projektu jest widoczny przez cały okres trwania kampanii i jest przynajmniej raz dziennie aktualizowany.

6. Kampanię uznaje się za zakończoną sukcesem, jeżeli w okresie jej trwania zostanie zebrana kwota co najmniej równa określonej podczas zgłoszenia Projektu. W celu uniknięcia wątpliwości, zebranie chociażby 99,9 % kwoty określonej przez Projektodawcę podczas zgłaszania projektu uważa się za kampanię zakończoną niepowodzeniem, jeżeli upłynął czas, na jaki została ona wyznaczona.

7. W razie zakończenia kampanii niepowodzeniem, Projektodawcy nie przysługuje prawo ponownego zgłoszenia w Serwisie tego samego Projektu.

8. W celu przelania środków zgromadzonych na wsparcie na konto Projektodawcy, zobowiązany jest on uzupełnić swoje Dane o numer należącego do niego rachunku bankowego. Środki zgromadzone na wsparcie kampanii przelewane są na rachunek bankowy Projektodawcy w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kampanii.

9. W przypadku kampanii zakończonej sukcesem, Projektodawca zobowiązuje się do świadczeń wzajemnych (Nagród) na rzecz Wspierających, którzy dokonali wsparcia zgłoszonego przez niego Projektu i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

10. W przypadku kampanii zakończonej sukcesem Projektodawca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku zgodnie z przepisami polskiego prawa obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.

 

 

 

 

§ 5

Wspieranie Projektów

 

1. Aby wspierać kampanie przeprowadzane na stronie Serwisu, Wspierający powinien wybrać interesujący go Projekt oraz przypisaną mu nagrodę.

2. Wspierający określa kwotę, jaką chce wesprzeć kampanię. Wspierający zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych aktualnie dostępnych w Serwisie (Tpay lub PayU), chyba że dokona płatności ze swojego Salda. Saldo powiększa się tylko w sposób opisany niżej w ust. 6 ppkt b).

3. Korzystając z serwisu Wspieram.to Wspierający akceptuje regulaminy operatorów płatności:

- regulamin serwisu Tpay.com

- regulamin serwisu PayU.pl

4. Dokonanie płatności elektronicznej może odbyć się drogą przelewu bankowego. Prawo do płatności z wykorzystaniem Salda ma tylko taki Wspierający, który posiada na Saldzie środki finansowe umożliwiające potrącenie z kwoty odpowiadającej wartości ceny wskazanego rodzaju wsparcia danego Projektu.

5. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć Projekt to 1 (jeden) złoty, chyba że dla danego Projektu została określona inna kwota.

6. Wpłaty dokonywane przez wspierających wpływają na rachunek bankowy Usługodawcy, który:

a) w razie kampanii zakończonej sukcesem – przelewa całość zgromadzonych środków (pomniejszoną o prowizję) na konto bankowe Projektodawcy,

b) w razie niepowodzenia kampanii – dopisuje Wspierającym całość wpłaconych przez nich kwot pieniężnych do ich Salda.

1. Zwrot środków pieniężnych Wspierającemu Projekt z jego Salda odbywa się w terminie do 7 dni roboczych, licząc od momentu jego zgłoszenia, na wskazany przez Wspierającego rachunek bankowy.

2. Z tytułu dokonanej wpłaty, Wspierającemu – w zależności od wysokości wpłaty - przysługuje Nagroda określona w opisie Projektu.

3. Projektodawca może być jednocześnie Wspierającym swój Projekt.

4. Wspierający nie może wycofać udzielonego przez niego wsparcia finansowego, nawet jeżeli Projekt przed terminem upływu okresu trwania kampanii osiągnął wskazaną przez Projektodawcę kwotę potrzebną na jego realizację.

 

§ 6

Akcje Specjalne

 

1. Usługodawca może swobodnie decydować o organizowaniu stałych lub czasowych Akcji Specjalnych.

2. Usługodawca oznacza w Serwisie Projekty objęte daną Akcją Specjalną jej logiem.

3. Akcje Specjalne regulowane są postanowieniami Regulaminów Specjalnych publikowanych w Serwisie.

4. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu. Odrębności w stosunku do Regulaminu określone w Regulaminie Specjalnym mogą dotyczyć w szczególności Projektodawców, Nagród lub Projektów.

5. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, przed wsparciem Projektu objętego Akcją Specjalną Wspierający zobowiązany jestbli zaakceptować Regulamin Specjalny. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.

6. Akcje Specjalne mogą być organizowane przy współpracy osób trzecich.

 

§ 7

Korzystanie z Serwisu

 

1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, filmowe, wpisy w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

8. Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów, wpisów lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

9. Umowa licencyjna, o której mowa w § 7 ust. 8 powyżej, może zostać wypowiedziana po pięciu latach od dnia jej zawarcia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie

10. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie plików, filmów, wypowiedzi lub innych materiałów oraz Danych poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, pliki, filmy lub inne materiały mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą.

 

 

 

§ 8

Blokada Konta

 

1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Usługodawcy zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.

3. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O fakcie zablokowania Konta, dostępu do części Usług lub usunięcia Konta Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

4. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

6. Postanowienie § 9 ust. 5 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.

9. Usługodawca nie nadzoruje wykonania i terminowości Projektów zamieszczonych w Serwisie oraz dostarczenia Nagród i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

11. W przypadku przerwania kampanii Projektu znajduje zastosowanie procedura, o której mowa w § 5 pkt 6b-7 niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku zawieszenia kampanii Projektu, okres trwania kampanii zostaje przedłużony o czas, na jaki Projekt został zawieszony.

13. Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Projektodawcom Serwis w celu prowadzenia przez nich kampanii na sfinansowanie Projektów i tym samym nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi.

14. W związku ze świadczeniami wzajemnymi, jakie uzyskują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Projektodawcom, niniejszym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.).

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie przez Projektodawcę jakichkolwiek ciążących na nim obowiązków podatkowych ani innych o charakterze publicznoprawnym.

 

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz odwołania, o których mowa w § 4 ust. 13 niniejszego Regulaminu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: kontakt@wspieram.to.

2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

a) złożone są przez Użytkownika na odpowiedni adres,

b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje,

c) zawierają aktualne dane Użytkownika.

1. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

2. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.

3. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w § 10 ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.wspieram.to w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres kontakt@wspieram.to przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa:

d) z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie – jeżeli Usługodawca nie zbiera w ramach Serwisu wsparcia dla żadnego Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed publikacją zmian Regulaminu albo

e) z dniem rozliczenia się przez Strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich Użytkownikowi zgodnie z § 5 ust. 6 lit. a albo

f) z dniem zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed publikacją zmian Regulaminu, jeżeli kwota, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. d nie została zebrana.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla adresu ul. Cyfrowa 6 w Szczecinie.

 

 

 

Regulamin zbiórek fundraisingowych

 

§ 1

Wstęp i definicje

 

1. Niniejszy Regulamin Specjalny określa zasady zbiórek fundraisingowych organizowanych w ramach Pomagamy.im na www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im.

2. Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika nic innego, pojęciom używanym w Regulaminie przypisuje się znaczenia określone w Regulaminie. Ponadto na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

a. Regulamin – Regulamin Serwisu;

b. Zbiórka Fundraisingowa – Zbiórki organizowane w ramach Serwisu Pomagamy.im, dostępne na serwisie www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im;

c. Płatność – wsparcie finansowe na rzecz kampanii fundraisingowych stanowią darowiznę na rzecz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im);

d. Regulamin Zbiórek Fundraisingowych Pomagamy.im – regulamin projektu o nazwie „Pomagamy.im” organizowanego przez Grupa Wspieram.to sp. z o.o. , dostępny na stronie internetowej www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im

e. Projektodawca „Pomagamy.im” – Uczestnik (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im), który zgłasza Inicjatywę w ramach platformy Pomagamy.im.

1. W sprawach nie uregulowanych odmiennie w Regulaminie zbiórek fundraisingowych Pomagam.om stosuje się Regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne i zasady Akcji „Pomagamy.im”

 

1. Akcja organizowana jest przez Usługodawcę w ramach Serwisu Wspieram.to.

2. Do organizacji Akcji nie stosuje się przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 498).

3. Projektodawcami „Pomagamy.im” mogą być wyłącznie Uczestnicy w rozumieniu Regulaminu Zbiórek Fundraisingowych

4. Inicjatywami zgłoszonymi do Akcji mogą być wyłącznie Inicjatywy w rozumieniu Regulaminu Zbiórek Fundraisingowych

 

§ 3

Zgłoszenie Inicjatywy

 

1. Postanowienia § 4 ust. 2-6, 8-10, 12, 14-15 oraz 17-21 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

2. Projektodawca „Pomagamy.im” zgłasza chęć prezentacji swojej kampanii fundraisingowej za pośrednictwem formularza udostępnionego mu na stronie internetowej platformy pod adresem www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im

3. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej Projektodawca „Pomagamy.im” zobowiązany jest podać dane wymagane zgodnie z Regulaminem oraz zaakceptować Regulamin i Regulamin zbiórek fundraisingowych. Projektodawca „Pomagamy.im” zobowiązany jest wskazać, jakie działania podejmie po zebraniu deklarowanej kwoty oraz ewentualnych nadwyżek

4. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej Projektodawca „Pomagamy.im” udziela pełnomocnictwa do przekazania informacji, materiałów oraz zgód przekazanych oraz udzielonych za pośrednictwem formularza.

5. Kampania jest uważana za zakończoną sukcesem, jeżeli na rzecz Inicjatywy dokonano jakiejkolwiek Płatności. Usługodawca przekaże Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Projektu „Pomagamy.im”) wszystkie otrzymane Płatności niezależnie od ich wysokości. Zebrana kwota zostanie pomniejszona o prowizję operatora płatności w wysokości 2,5% oraz prowizję platformy Pomagamy.im w wysokości 3,5%

6. Projektodawca „Pomagamy.im” oraz Beneficjent Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń wzajemnych na rzecz Wspierających, a w szczególności do Nagród.

7. Płatnoci Wspierających stanowią darowizny udzielane Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im). Na Beneficjentach Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) spoczywa obowiązek zadeklarowania i ewentualnej zapłaty podatku.

 

§ 4

Umowa

 

1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „Pomagamy.im” dochodzi z momentem przekazania Usługodawcy informacji, materiałów oraz zgód, o których mowa w § 3 ust. 4, o ile te informacje, materiały oraz zgody są wystarczające do œświadczenia Usług przez Usługodawcę. Treść Umowy kształtowana jest przez Regulamin i Regulamin zbiórek fundraisingowych stosownie do treścici § 1 ust. 3.

2. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „Pomagamy.im” wygasa i jest uważana za wykonaną z dniem rozliczenia się przez strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich na rachunek bankowy podany Usługodawcy w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.

 

§ 5

Wspieranie Inicjatyw

 

1. Postanowienia § 5 ust. 1 oraz 6-7 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

2. Usługodawca oznacza w Serwisie Inicjatywy prezentowane w ramach serwisu www.pomagam.im oraz www.wspieram.to w sekcji Pomagamy.im

3. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, a dotyczących w szczególności Rejestracji, przed wsparciem Inicjatywy w ramach akcji Pomagam.om zobowiązany jest zaakceptować Regulamin zbiórek fundraisingowych. W momencie akceptacji Regulaminu zbiórek fundraisingowych dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu zbiórek fundraisingowych.

 

§ 6

Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie gwarantuje Projektodawcy „Pomagamy.im” ani Beneficjentowi Finansowania w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu Płatności.

2. Usługodawca nie ponosi wobec Projektodawcy „Pomagamy.im” oraz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Fundacji, a w szczególności za zgodność tych działań z Regulaminem zbiórek fundraisingowych.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych mu informacji oraz materiałów, o których mowa w § 3 ust. 4, a w szczególności za poprawność przekazanych mu numerów rachunków bankowych. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji treści tych informacji oraz materiałów.

4. Za treść Regulaminu Projektu zbiórek fundraisingowych odpowiada wyłącznie Grupa Wspieram.to sp. z o.o.;

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Pomagamy.im w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych mogą być zgłaszane wyłacznie do Grupa Wspieram.to sp. z o.o.

6. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem Serwisu mogą być zgłaszane zgodnie z Regulaminem zbiórek fundraisingowych.

7. Postanowienia § 9 ust. 10, 12 i 14 Regulaminu nie znajdują zastosowania, Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo przerwania prezentacji Inicjatywy, jeżeli kontynuacja prezentacji stanowiłaby naruszenie postanowień Regulaminu lub Regulaminu zbiórek fundraisingowych

 

 

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin zbiórek fundraisingowych dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.pomagamy.im oraz www.wspieram.to w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Specjalnym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu zbiórek fundraisingowych strony będą rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla adresu al. Cyfrowa 6 w Szczecinie.

 

 
Regulamin Specjalny „To dla mnie ważne”


 

§ 1

Wstęp i definicje

 1. Niniejszy Regulamin Specjalny określa zasady Akcji Specjalnej „To dla mnie ważne” organizowanej w ramach Serwisu.

 2. Jeżeli z treści Regulaminu Specjalnego nie wynika nic innego, pojęciom używanym w Regulaminie Specjalnym przypisuje się znaczenia określone w Regulaminie. Ponadto na potrzeby niniejszego Regulaminu Specjalnego poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 3. Regulamin – Regulamin Serwisu;

 4. Regulamin Specjalny – niniejszy Regulamin Specjalny „To dla mnie ważne”;

 5. Akcja Specjalna – Akcja Specjalna „To dla mnie ważne” organizowana w ramach Serwisu;

 6. Fundacja – Fundacja Aviva z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflancka 4B, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000322135;

 7. Płatność – wsparcie finansowe na rzecz Inicjatywy (w rozumieniu Regulaminu Projektu „To dla mnie ważne”) stanowiące darowiznę na rzecz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Projektu „To dla mnie ważne”);

 8. Regulamin Konkursu „To dla mnie ważne” – regulamin V edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne” na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych wspierających rozwój małych dzieci, organizowanego przez Fundację we współpracy z Usługodawcą, ogłoszony przez Fundację i dostępny na stronie internetowej www.todlamniewazne.pl;

 9. Projektodawca „To dla mnie ważne” – Uczestnik (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”), który zgłasza Inicjatywę w ramach Akcji Specjalnej.

 10. W sprawach nie uregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym stosuje się Regulamin.


 

§ 2

Postanowienia ogólne i zasady Akcji Specjalnej „To dla mnie ważne”

 1. Akcja Specjalna organizowana jest przez Usługodawcę w ramach Serwisu przy współpracy Fundacji.

 2. Do organizacji Akcji Specjalnej nie stosuje się przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 498).

 3. Projektodawcami „To dla mnie ważne” mogą być wyłącznie Uczestnicy w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”.

 4. Inicjatywami zgłoszonymi do Akcji Specjalnej mogą być wyłącznie Inicjatywy w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”.

 5. Wszystkie kampanie, mające na celu finansowe wsparcie Inicjatyw zgłoszonych przez Projektodawców „To dla mnie ważne” i przeliczanie ich na głosy, będą prowadzone od dnia 22.05.2017 r. do dnia 11.06.2017 r. do godziny 23:59. Po tym terminie będzie możliwe dalsze zbieranie funduszy za pomocą Platformy, aż do 16.07.2017 r., ale dotacje nie będą przeliczały się na głosy.

§ 3

Zgłoszenie inicjatywy

 1. Postanowienia § 4 ust. 2-6, 8-10, 12, 14-15 oraz 17-21 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

 2. Projektodawca „To dla mnie ważne” zgłasza chęć udziału w Akcji Specjalnej za pośrednictwem formularza udostępnionego mu na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.todlamniewazne.pl

 3. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej Projektodawca „To dla mnie ważne” zobowiązany jest podać dane wymagane zgodnie z Regulaminem Projektu „To dla mnie ważne” oraz zaakceptować Regulamin i Regulamin Specjalny. Projektodawca „To dla mnie ważne” zobowiązany jest wskazać, jakie działania podejmie po przekroczeniu określonych pułapów uzyskanych Płatności.

 4. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Projektodawca „To dla mnie ważne” udziela Fundacji pełnomocnictwa do przekazania Usługodawcy informacji, materiałów oraz zgód przekazanych oraz udzielonych za pośrednictwem formularza.

 5. Formularz, o którym mowa w ustępie 2, jest dostępny od dnia 24.04.2017 r. Inicjatywy mogą być zgłaszane do Akcji Specjalnej wyłącznie do 21.05.2017 r. Szczegóły zgłaszania Inicjatyw do Akcji Specjalnej znajdują się w § 5 Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”.

 6. Kampania jest uważana za zakończoną sukcesem, jeżeli na rzecz Inicjatywy dokonano jakiejkolwiek Płatności. Usługodawca przekaże Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”) wszystkie otrzymane Płatności niezależnie od ich wysokości. Zebrana kwota nie zostanie pomniejszona o prowizję przedsiębiorstwa pośredniczącego w przekazywaniu Płatności.

 7. Usługodawca przekaże Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”) wszystkie otrzymane Płatności w ciągu 10 dni od dnia zakończenia Konkursu (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”).

 8. Projektodawca „To dla mnie ważne” oraz Beneficjent Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”) nie są zobowiązani do żadnych świadczeń wzajemnych na rzecz Wspierających, a w szczególności do Nagród.

 9. Płatności Wspierających stanowią darowizny udzielane Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”). Na Beneficjentach Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”) spoczywa obowiązek zadeklarowania i ewentualnej zapłaty podatku.

§ 4

Umowa

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „To dla mnie ważne” dochodzi z momentem przekazania Usługodawcy informacji, materiałów oraz zgód, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu Specjalnego, o ile te informacje, materiały oraz zgody są wystarczające do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Treść Umowy kształtowana jest przez Regulamin i Regulamin Specjalny stosownie do treści § 1 ust. 3.

 2. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „To dla mnie ważne” wygasa i jest uważana za wykonaną z dniem rozliczenia się przez strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich na rachunek bankowy podany Usługodawcy w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu Specjalnego.


 

§ 5

Wspieranie Inicjatyw

 1. Postanowienia § 5 ust. 1 oraz 5-8 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

 2. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć Inicjatywę, to 5 (pięć) złoty. Szczegóły wspierania Inicjatyw w Akcji Specjalnej znajdują się w Regulaminie Konkursu „To dla mnie ważne”.

 3. Usługodawca oznacza w Serwisie Inicjatywy objęte Akcją Specjalną jej logo.

 4. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, a dotyczących w szczególności Rejestracji, przed wsparciem Inicjatywy objętej Akcją Specjalną Wspierający zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.


 

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie gwarantuje Projektodawcy „To dla mnie ważne” ani Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”) osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu Płatności.

 2. Usługodawca nie ponosi wobec Projektodawcy „To dla mnie ważne” oraz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”) odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Fundacji, a w szczególności za zgodność tych działań z Regulaminem Konkursu „To dla mnie ważne”.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych mu informacji oraz materiałów, o których mowa w § 3 ust. 4, a w szczególności za poprawność przekazanych mu numerów rachunków bankowych. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji treści tych informacji oraz materiałów.

 4. Za treść Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne” odpowiada wyłącznie Fundacja;

 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania „Konkursu” w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne” mogą być zgłaszane wyłącznie do Fundacji.

 6. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem Serwisu mogą być zgłaszane zgodnie z Regulaminem.

 7. Postanowienia § 9 ust. 10, 12 i 14 Regulaminu nie znajdują zastosowania, Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo przerwania prezentacji Inicjatywy, jeżeli poweźmie wiadomość, że kontynuacja prezentacji stanowiłaby naruszenie postanowień Regulaminu lub Regulaminu Specjalnego.

 8. Wycofanie Inicjatywy z Konkursu, w rozumieniu Regulaminu Konkursu „To dla mnie ważne”, do dnia 11.06.2017 r. (z jakiejkolwiek przyczyny) jest równoznaczne z wycofaniem Inicjatywy Projektodawcy „To dla mnie ważne” z Serwisu oraz zwrotem środków będących w posiadaniu Usługodawcy na rzecz Wpłacających.


 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Specjalny dostępny jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.pomagamy.im w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Specjalnym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu Specjalnego strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. 
REGULAMIN V edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne” na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych wspierających rozwój małych dzieci.

 

§ 1

Definicje

Pojęcia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 

Beneficjent Finansowania” - Uczestnik lub inny podmiot wskazany przez Uczestnika jako podmiot, któremu należy wypłacić Finansowanie w związku z Inicjatywą zgłoszoną przez danego Uczestnika do zaprezentowania na Platformie.

 

Beneficjent Grantu” - Uczestnik lub inny podmiot wskazany przez Uczestnika jako podmiot, któremu należy wypłacić Grant i/lub Dodatkowy Grant w związku z Inicjatywą zgłoszoną przez danego Uczestnika.

 

Dodatkowy Grant” - dodatkowe dofinansowanie udzielane przez Fundację, zgodnie z § 4 ust. 7.

 

Finansowanie” - finansowanie społecznościowe udzielone danej Inicjatywie za pośrednictwem Platformy, w przypadku Inicjatyw zgłoszonych do udziału na Platformie.

 

Fundacja” - Fundacja Aviva z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189, wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000322135.

 

Grant” - podstawowe dofinansowanie udzielane przez Fundację Inicjatywom, zgodnie z

postanowieniami Regulaminu Konkursu.

 

Inicjatywa” – lokalna inicjatywa wspierającą rozwój dzieci, zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika, zgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie.

 

Konkurs” - organizowana przez Fundację, we współpracy z Wspieram.to, V edycja Konkursu Grantowego „To dla mnie ważne” na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych wspierających rozwój małych dzieci.

 

Regulamin Konkursu” - niniejszy Regulamin.

 

Uczestnik” - uczestnik zgłaszający Inicjatywę w ramach Konkursu.

 

Platforma” - serwis internetowy www.pomagam.im, będący platformą crowdfundingową, którego właścicielem i administratorem jest Wspieram.to.

 

Wspieram.to” - Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455836.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aviva. Organizacja Konkursu odbywa się we współpracy ze Wspieram.to.

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat i chcą wspomóc inicjatywy w środowisku lokalnym lub w ramach innej społeczności, wspomagające rozwój małych dzieci (tzn. dzieci w wieku od urodzenia do 13. roku życia włącznie).

 

 1. Uczestnikami Konkursu, Beneficjentami Finansowania oraz Beneficjentami Grantów nie mogą być pracownicy spółek wchodzących w skład grupy Aviva w Polsce, agenci ubezpieczeniowi wykonujących usługi pośrednictwa na rzecz którejkolwiek ze spółek z grupy Aviva w Polsce oraz członkowie komisji konkursowej.

 

 1. Konkurs trwa od dnia 24.04.2017 roku do dnia ogłoszenia zwycięskich Inicjatyw i obejmuje zarówno możliwość starania się o Granty, Dodatkowe Granty jak i Finansowanie. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu.

 

 1. Pierwszy etap Konkursu trwa od dnia 24.04.2017 roku od godz. 11.00 do dnia 21.05.2017 roku do godz. 23.59. W ramach pierwszego etapu Konkursu Uczestnik za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl zgłasza Inicjatywę, która miałaby uzyskać Grant. Zgłoszenie musi zawierać wskazanie samej Inicjatywy wraz z krótkim opisem, przybliżone koszty jej realizacji, przybliżony czas realizacji Inicjatywy, wskazanie Uczestnika oraz podmiotu, który będzie Beneficjentem Grantu. Następnie Fundacja dopuszcza zgłoszoną Inicjatywę do Konkursu po sprawdzeniu, czy spełnia ona wymogi niniejszego Regulaminu Konkursu. Ten sam Uczestnik może zgłosić kilka Inicjatyw. Jeżeli Uczestnik chce dodatkowo ubiegać się o Finansowanie oraz Dodatkowy Grant i w tym celu chce zgłosić swoją Inicjatywę do publikacji na Platformie, powinien dodatkowo, we wskazanym terminie wypełnić formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu.

 

 1. Zgłaszając Inicjatywę, Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści tego zgłoszenia wraz z załącznikami na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl. Zgoda obejmuje publikację wszystkich informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu Konkursu (w szczególności imienia i nazwiska lub nazwy Uczestnika oraz Beneficjenta Grantu oraz Beneficjenta Finansowania) z wyjątkiem danych kontaktowych.

 2. W przypadku spełniania przez Inicjatywę wymogów Regulaminu Konkursu, w ciągu 2 dni roboczych od poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu Konkursu, Fundacja publikuje Inicjatywę na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl. Inicjatywa nie zostanie opublikowana, jeżeli jej publikacja miałaby nastąpić po dniu 21.05.2017 roku.

 

 1. W ramach drugiego etapu Konkursu Uczestnik zbiera wsparcie dla zgłoszonej przez siebie Inicjatywy. Wsparcie Inicjatywy odbywa się przez oddanie głosu na Inicjatywę lub przez wsparcie finansowe Inicjatywy na Platformie. Oddanie głosu na inicjatywę następuje przez wybranie przycisku „Głosuj” na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl umieszczonym przy prezentacji danej Inicjatywy. Oddanie głosu zapewnia jeden głos wsparcia dla Inicjatywy. Wsparcie finansowe Inicjatywy na Platformie następuje albo przez wybranie przycisku „Dotuj” obok przycisku „Głosuj” na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl i (po przekierowaniu na stronę Platformy) uiszczeniu wpłaty na rzecz danej Inicjatywy albo przez uiszczenie wpłaty na rzecz danej Inicjatywy bezpośrednio za pośrednictwem Platformy, bez korzystania z przycisku „Dotuj”. Wsparcie finansowe Inicjatywy na Platformie zapewnia jeden głos wsparcia dla Inicjatywy wyłącznie w przypadku dokonania wpłaty w wysokości jednostkowej nie niższej niż 5 zł (pięć złotych) oraz niezależnie od oddania głosu przez wybranie przycisku „Głosuj”. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego określone są w § 5 Regulaminu Konkursu oraz w regulaminach Platformy.

 

 1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 15 Regulaminu Konkursu, oddanie głosu przez wybranie przycisku „Głosuj” na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl umieszczonym przy prezentacji danej Inicjatywy wymaga podania imienia, nazwiska, kodu pocztowego, adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 15 Regulaminu Konkursu jeden adres e-mail może oddać na wybraną Inicjatywę wyłącznie jeden głos. W przypadku oddania głosów na więcej niż jedną Inicjatywę, jeden adres IP może być wykorzystany przez maksymalnie 20 adresów e-mail w ciągu doby. Celem tego zabezpieczenia jest zwiększenie wiarygodności i przejrzystości głosowania. Głosy oddane niepoprawne będą kasowane.

 

 1. W drugim etapie Konkursu wyłonionych zostanie 20 Inicjatyw zgłoszonych przez Uczestników, które odpowiadają przedmiotowi i Regulaminowi Konkursu, i które zdobyły największą liczbę głosów.

 

 1. Drugi etap Konkursu trwa od 22.05.2017 roku do 11.06.2017 roku. Po zakończeniu głosowania internetowego, Komisja Konkursowa (składająca się z maksymalnie dziesięciu osób) spośród 20 zakwalifikowanych Inicjatyw wybierze te, na realizację których Fundacja przyzna Granty. Wybór Inicjatyw, które otrzymają Granty, będzie dokonany przez Komisję Konkursową, o której mowa powyżej, w głosowaniu, zwykłą większością głosów członków Komisji Konkursowej. Jako kryterium wyboru Komisja będzie się kierowała trafnością i zgodnością Inicjatywy z celami Konkursu, skutecznością i trwałością Inicjatywy (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę), budżetem Inicjatywy, liczbą bezpośrednich i pośrednich odbiorców Inicjatywy. Komisja Konkursowa może przyznać też Granty specjalne Inicjatywom szczególnie ważnym społecznie, które zostały zgłoszone do Konkursu, nawet jeśli nie zostały one zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu - w takiej sytuacji Fundacja przeznaczy na te Granty dodatkowe środki, wykraczające poza pulę Grantów określoną w § 3 ust. 3 Regulaminu Konkursu. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w związku z Inicjatywą biorącą udział w Konkursie i oświadcza, że jest upoważniony do korzystania i rozpowszechniania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie z wizerunku osób pozostających w związku z Inicjatywą biorącą udział w Konkursie oraz zezwala na wykorzystanie wizerunku tych osób w związku z Konkursem. Ponadto udziela Fundacji nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z utworów i na korzystnie z artystycznych wykonań w związku z udziałem w Konkursie na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50, art. 70 ust. 1, art. 86 pkt 2), art. 94 ust.4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczegółowe postanowienia i zakres zezwoleń oraz licencji między Beneficjentem Grantu a Fundacją będą zawarte w umowie, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu Konkursu.

 

 

 

§ 3

Cel Konkursu

 

 1. Celem Konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych wspierających rozwój i edukację małych dzieci w wieku od urodzenia do 13 roku życia włącznie. Wsparcie będzie się dokonywać poprzez Granty oraz Dodatkowe Granty przyznawane wybranym Inicjatywom przez Fundację oraz poprzez umożliwienie Uczestnikom pozyskania Finansowania za pośrednictwem Platformy.

Szczegółowe cele programu to:

 • wsparcie rozwoju i aktywności dzieci;

 • pomoc w edukacji dzieci i zdobywaniu przez nie wiedzy;

 • wzmocnienie rozwoju kompetencji dzieci (w szczególności rozwoju kompetencji cyfrowych);

 • wsparcie rozwoju pasji i talentów najmłodszych.

W tegorocznej edycji Konkursu zostaje wyłączona możliwość tworzenia nowych placów zabaw oraz boisk sportowych – podobne inicjatywy były szeroko reprezentowane w poprzednich edycjach Konkursu.

 

 1. Inicjatywa zgłoszona do Konkursu ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy, z których mogą korzystać tylko pojedyncze osoby lub wąskie grupy, oraz te, z których można korzystać jedynie pod warunkiem wniesienia wysokich opłat, nie będą przyjmowane do Konkursu. Inicjatywa zgłoszona do Konkursu nie może propagować działań sprzecznych z prawem, postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, nie może zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na wiek, rasę, niepełnosprawność, płeć, religię, wyznanie narodowość, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne cechy lub wartości, nie może naruszać godności ludzkiej ani zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. Konkurs nie faworyzuje żadnego wyznania ani żadnej religii. W ramach Konkursu nie będą wspierane projekty polityczne.

 

 1. W ramach Konkursu Fundacja przewidziała Granty i Dodatkowe Granty na łączną kwotę nie przekraczającą 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych). Kwota jednego Grantu nie może przekroczyć 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych). Intencją Fundacji jest przyznanie Grantów i Grantów Dodatkowych w różnej wysokości, zależnej od specyfiki zgłoszonych Inicjatyw.

 

 1. Beneficjentami Grantów, Dodatkowych Grantów oraz Beneficjentami Finansowania mogą być osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty posiadające osobowość prawną, realizujące działania o charakterze społecznym, pod warunkiem, że Grant, Dodatkowy Granty lub Finansowanie zostanie przeznaczone na działania o charakterze społecznym, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, w szczególności nie zostanie przeznaczony na cele prowadzonej ewentualnie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Beneficjentami Grantów, Dodatkowych Grantów oraz Beneficjentami Finansowania mogą być też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne lub spółki prawa handlowego, ale tylko wówczas, gdy Grant, Dodatkowy Granty lub Finansowanie nie zostanie przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej ale na wyodrębnione działania o charakterze społecznym, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, które nie będą nastawione na osiąganie zysku.

 

§ 4

Warunki skorzystania z Grantu oraz Dodatkowego Grantu

 

 1. Ogłoszenie zwycięskich Inicjatyw wraz z Beneficjentami Grantów nastąpi w terminie do dnia 20.06.2017 roku na stronie internetowej Fundacji: www.todlamniewazne.pl. O wyborze Beneficjenci zostaną poinformowani także telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej.

 

 1. Beneficjent Grantu zobowiązany jest do zawarcia z Fundacją stosownej umowy, która będzie precyzowała wykorzystanie Grantu oraz/lub Dodatkowego Grantu. Umowa będzie także rozstrzygała, w jaki sposób informacja o tym, że przedmiotowa Inicjatywa została sfinansowana z Grantu/Dodatkowego Grantu pochodzącego od Fundacji, zostanie podana do publicznej wiadomości. W ramach Konkursu każdy z Beneficjentów Grantu może otrzymać tylko jeden Grant. Otrzymanie Finansowania oraz Dodatkowego Grantu nie jest przeszkodą do uzyskania Grantu.

 

 1. Grant/Dodatkowy Grant może być wykorzystany jedynie na działania przewidziane umową, o której mowa powyżej.

 

 1. Uzyskane Granty/Dodatkowe Granty nie mogą być przeznaczone przez Beneficjentów Grantów na bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych. Beneficjenci Grantów nie mogą przeznaczać Grantu/Dodatkowego Grantu na pokrycie swoich wynagrodzeń. Granty/Dodatkowe Granty mogą być natomiast przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń osób trzecich (innych niż Beneficjenci Grantów i Uczestnicy) zaangażowanych w realizację Inicjatyw.

 

 1. Środki niewykorzystane w ramach Grantu/Dodatkowego Grantu podlegają zwrotowi, zaś zmiany w wydatkowaniu przyznanych środków będą możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Fundacji.

 

 1. Środki w ramach Grantu/Dodatkowego Grantu mogą być wykorzystane jedynie na Inicjatywy realizowane na terytorium Polski (z wyłączeniem placówek dyplomatycznych i konsularnych Polski).

 

 1. W ramach Konkursu Fundacja przewidziała również przyznanie Dodatkowych Grantów dla Inicjatyw, które do dnia 11.06.2017 r. zbiorą najwyższe Finansowanie na Platformie. Warunkiem otrzymania Dodatkowego Grantu, o którym mowa wyżej, jest zebranie przez daną Inicjatywę Finansowania od co najmniej 200 wspierających, którzy dokonali wpłat w wysokości jednostkowej nie niższej niż po 5 zł (pięć złotych). Inicjatywom tym Fundacja wypłaci Dodatkowy Grant o maksymalnej wysokości równej kwocie Finansowania zebranego na Platformie, z zastrzeżeniem, że łączne wsparcie Fundacji z tytułu wszystkich wypłaconych Dodatkowych Grantów nie może przekroczyć 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). W praktyce oznacza, że kwota przeznaczona na Dodatkowe Granty zostanie rozdzielona przez Fundację na 3 (trzy) Inicjatywy spełniające warunki jego otrzymania, które zebrały najwyższe Finansowanie, proporcjonalnie do wysokości otrzymanego finansowania na Platformie. Dodatkowy Grant jest należny niezależnie od tego czy dana Inicjatywa otrzymała Grant.

 

§ 5

Warunki skorzystania z Finansowania

 

 1. Niezależnie od ubiegania się o Grant, Uczestnicy mają możliwość pozyskania Finansowania oraz Dodatkowego Grantu. Celem Finansowania jest umożliwienie Uczestnikom całościowego lub częściowego sfinansowania zgłoszonych przez nich Inicjatyw w drodze finansowania społecznościowego (crowdfundingu) na Platformie.

 

 1. O Finansowanie mogą ubiegać się wszyscy Uczestnicy, których Inicjatywy zostały dopuszczone do Konkursu.

 

 1. Ubieganie się o Finansowanie jest nieobowiązkowe. Uczestnik może zgłosić Inicjatywę do Konkursu bez konieczności ubiegania się o Finansowanie. Ubieganie się

o Finansowanie oraz uzyskanie Finansowania nie jest przeszkodą do uzyskania Grantu. Ubieganie się o Finansowanie jest natomiast warunkiem uzyskania Dodatkowego Grantu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu Konkursu.

 

 1. Jeżeli Uczestnik chce ubiegać się o Finansowanie, zgłasza chęć zakwalifikowania swojej Inicjatywy do prezentacji na Platformie za pośrednictwem udostępnionego mu formularza, znajdującego się na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl

 

 1. Formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl od dnia 24.04.2017 roku od godziny 11:00 do dnia 21.05.2017 roku do godz. 23.59. W przypadku braku zupełnego wypełnienia formularza, niepodania wymaganych informacji, niezałączenia wymaganych plików w wyznaczonym okresie oraz niewyrażenia wymaganych zgód, zgodnie z § 5 ust. 4 oraz § 5 ust. 6 Regulaminu Konkursu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia chęci zakwalifikowania swojej Inicjatywy do prezentacji na Platformie, zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, zgłoszenie Uczestnika wygasa.

 

 1. Aby zakwalifikować swoją Inicjatywę do prezentacji na Platformie, Uczestnik musi zaakceptować Regulamin Konkursu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla ubiegania się o Finansowanie, oraz zaakceptować regulamin i inne niezbędne dokumenty wymagane przez Wspieram.to (dostępne na stronie https://pomagamy.im/).

 2. Uczestnik, wypełniając formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, udziela Fundacji pełnomocnictwa do przekazania Wspieram.to informacji, materiałów oraz zgód przekazanych oraz udzielonych za pośrednictwem formularza.

 

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, materiały oraz zezwolenia przekazane w formularzach, o których mowa w § 2 ust. 5 i § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu oraz za zezwolenia i licencje, o których mowa w § 2 ust. 12 Regulaminu Konkursu, w szczególności za ich zgodność z Regulaminem Konkursu, regulaminem Wspieram.to, za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych, praw do artystycznych wykonań, praw do wizerunku, oraz innych praw własności intelektualnej oraz niniejszym zwalnia Fundację na zasadzie art. 392 ustawy kodeks cywilny z jakiejkolwiek odpowiedzialności za takie informacje, materiały i za korzystanie z ww. zezwoleń oraz licencji.

 

 1. Fundacja nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności za jakiekolwiek działania właścicieli, operatorów lub przedstawicieli Wspieram.to oraz osób trzecich wykonujących jakiekolwiek czynności związane z funkcjonowaniem Platformy. Fundacja nie gwarantuje Uczestnikom ani Beneficjentom Finansowania pozyskania jakiegokolwiek Finansowania za pośrednictwem Platformy. Uczestnik zwalnia Fundację z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku przygotowaniem Inicjatywy Uczestnika do umieszczenia na Platformie, w związku z uczestnictwem Uczestnika na Platformie, w związku z rozliczeniami dokonywanymi za pośrednictwem Platformy oraz w związku z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem Platformy. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące działania Platformy oraz rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem Wspieram.to przez operatora Platformy lub inne podmioty wskazane w regulaminie Wspieram.to.

 

 1. Publikacja na Platformie Inicjatywy Uczestnika, który poprawnie i terminowo wypełnił formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, odbywa się w sposób automatyczny, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od prawidłowego wypełnienia formularza o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu.

 

 1. Uczestnik, którego Inicjatywa została zakwalifikowana do przedstawienia na Platformie, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Wspieram.to i innych wytycznych operatora Platformy.

 

 1. Uczestnik, którego Inicjatywa została zaprezentowana na Platformie, samodzielnie prowadzi działania promocyjne i marketingowe w celu zebrania środków na realizację Inicjatywy. Fundacja nie jest zobowiązana do jakiegokolwiek wsparcia finansowego takiej Inicjatywy.

 

 1. Fundacja udziela Uczestnikom finansowania na pokrycie kosztów prowizji i innych opłat naliczanych przez Wspieram.to za prezentację Inicjatyw Uczestników na Platformie. Przedmiotowe finansowanie przekazywane jest przez Fundację bezpośrednio na rachunek Wspieram.to. Uczestnicy nie mają roszczenia względem Fundacji o przekazanie tego finansowania na ich rzecz w jakiejkolwiek innej formie. Fundacja nie ponosi innych kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem Inicjatyw Uczestników na Platformie, w szczególności jakichkolwiek kosztów działań marketingowych oraz kosztów wynikających z obciążenia Uczestnika daninami o charakterze publicznoprawnym.

 

 1. Finansowanie Inicjatywy odbywa się w sposób określony w regulaminach Wspieram.to. Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji, przy prezentacji danej Inicjatywy, obok przycisku „Głosuj” będzie znajdował się przycisk „Dotuj”. Naciśnięcie tego przycisku będzie skutkowało automatycznym przekierowaniem do formularza wpłaty na rzecz danej Inicjatywy na Platformie.

 

 1. Każda wpłata, w wysokości jednostkowej nie niższej niż 5 zł (pięć złotych), dokonana na daną Inicjatywę za pośrednictwem Platformy będzie skutkowała automatycznym oddaniem 1 (jednego) głosu na daną Inicjatywę. Głosy oddane w taki sposób będą doliczone do sumy głosów oddanych na daną Inicjatywę obliczanej na potrzeby ustalenia Inicjatyw przechodzących do drugiego etapu Konkursu. Głosy będzie można oddawać w ten sposób do dnia 11.06.2017 roku do godz. 23:59. Po tym terminie wpłaty dokonywane za pośrednictwem Platformy będą nadal służyły zbieraniu funduszy w celu Finansowania, ale nie będą przeliczane na głosy.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu Inicjatyw, które naruszają zasady Regulaminu Konkursu, nie spełniają kryteriów przewidzianych w Regulaminie Konkursu, Inicjatyw które naruszają zasady współżycia społecznego, których celem jest osiągnięcie zysku, służących promocji marek handlowych lub organizacji politycznych.

 

 1. Głosy oddane z wykorzystaniem jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony www.todlamniewazne.pl albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym z wykorzystaniem systemów technicznych lub organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej przez daną Inicjatywę) lub z naruszeniem § 2 ust. 9 Regulaminu Konkursu nie będą brane pod uwagę.

 

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą formularza konkursowego jest Fundacja Aviva, z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B. Dane te będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu, w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie (przetwarzanie) przez Organizatora ich danych osobowych oraz danych osobowych osób ich reprezentujących w celach prowadzenia i promowania Konkursu, w tym w szczególności do publikacji danych w portalu www.todlamniewazne.pl, a także w materiałach związanych z Konkursem.

 

 1. Organizator zastrzega sobie, w czasie realizacji Konkursu, prawo zmiany Regulaminu na korzyść Uczestników, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Konkursem na stronie internetowej www.todlamniewazne.pl.

 

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji.

 

 1. Regulamin Konkursu w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 10.05.2017 roku.

 

 1. Przez spółki z grupy Aviva rozumie istniejące w dniu ogłoszenia niniejszego Regulaminu lub powstałe w przyszłości podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane (tj. zarządzane, kontrolowane, a także powiązane kapitałowo, rodzinnie, majątkowo lub w wyniku istniejącego stosunku pracy) z AVIVA plc z siedzibą w Londynie, w tym tworzone i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.
Regulamin Promocji „BLIKIEM wspierasz bardziej”

 1. Organizatorem promocji „BLIKIEM wspierasz bardziej” („Promocja”) jest Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71–741) przy ul. Cyfrowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000423546, posiadająca nr NIP: 852-259-78-86, REGON: 321232199 (Organizator).

 2. Promocja organizowana jest we współpracy z Polskim Standardem Płatności Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02–761), przy ul. Cypryjskiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, o kapitale zakładowym w wysokości 13 626 000 zł.

 3. Uczestnikiem Promocji jest każdy użytkownik serwisu www.wspieram.to, który w okresie obowiązywania Promocji wesprze dowolny projekt kwotą równa lub przekraczającą 10 złotych, zaś jako metodę płatności wybierze BLIK.

 4. Promocja polega na tym, że Organizator dofinansuje projekt kwotą 10 złotych netto („Dofinansowanie”) transakcję wsparcia projektu o wartości równej lub przekraczającej kwotę 10 złotych zrealizowaną przez użytkownika serwisu www.wspieram.to za pomocą metody płatności BLIK.

 5. Promocja obowiązuje od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku lub do momentu wykorzystania 3 993 (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) pojedynczych dofinansowań w tym okresie.

 6. Dofinansowania nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne ekwiwalenty.

 7. Dofinansowanie dotyczy jednej transakcji wsparcia jednego projektu zrealizowanej przez danego użytkownika.

 8. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności z wykorzystaniem Systemu Płatności Mobilnych BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIK. Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane w terminie 14 dni od zakończenia Promocji na adres email: kontakt@wspieram.to

 10. Niniejszy regulamin („Regulamin”) oraz regulamin określający warunki korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego www.wspieram.to dostępne są pod adresem: https://wspieram.to/regulamin

 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin www.wspieram.to oraz obowiązujące przepisy prawa.

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!